برای پذیرش ثبت تاسیس شرکت / موسسه از مورخ 1392/06/02 به « سامانه جدید ثبت تاسیس » مراجعه نمایید .

لازم به ذکر است جهت آشنایی کاربران، سامانه مذکور هم اکنون بر روی سایت به صورت آزمایشی نصب می باشد .

بنابراین به در خواست های پیش از تاریخ 1392/06/02 ترتیب اثر داده نخواهد شد .